بررسی کاربرد سیستم های مختلف تغذیه ای ازته (آلی، شیمیایی و تلفیقی) و کود زیستی بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه آفتابگردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

2 استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

3 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی تأثیر کاربرد سیستم های مختلف تغذیه ای ازته و کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در شهرستان بوئین­زهرا در سه تکرار انجام شد. سطوح نیتروژن به عنوان فاکتور اصلی در پنج سطح شامل: N1 : معرف تیمار 100% مصرف نیتروژن (326 کیلوگرم در هکتار اوره)، N2 : تیمار 80% نیتروژن (260 کیلوگرم در هکتار اوره)، N3 : مصرف 60% نیتروژن (195 کیلوگرم در هکتار اوره)،  N4 : مصرف 80% نیتروژن و 20% کود دامی (3/1 تن در هکتار)  و N5 : مصرف 60% کود نیتروژن و 40% کود دامی (6/2 تن در هکتار) و کاربرد باکتری آزوسپریلیوم به عنوان فاکتور فرعی در چهار سطح شامل:  B1 : عدم کاربرد باکتری آزوسپیریلیوم B2 : تلقیح با باکتری آزوسپیریلیوم، B3 : محلول پاشی باکتری آزوسپیریلیوم، B4 : تلقیح به همراه محلول پاشی باکتری آزوسپیریلیوم در نظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای کود دهی نیتروژن و آزوسپریلیوم اثر معنی داری بر صفات مورد آزمون داشتند. به طوری که تیمار 100% مصرف نیتروژن از منبع اوره بیشترین تعداد دانه در طبق را داشت. همچنین تیمار تلقیح به همراه محلول پاشی آزوسپیریلیوم بیشترین تعداد دانه در طبق را به همراه داشت. همینطور نتایج نشان داد که تیمار 100% مصرف نیتروژن از منبع اوره و مصرف 60% کود نیتروژنه از منبع اوره و 40% کود دامی بالاترین عملکرد دانه را دارا بودند. تیمارهای محلول پاشی و نیز تلقیح بذری + محلول پاشی آزوسپریلیوم بیشترین عملکرد دانه را داشتند که در یک گروه آماری مشترک قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of different nitrogen (organic, chemical and integrated) nutritional systems and biofertilizer on yield components and yield of sunflower seed

نویسندگان [English]

  • Mansour Jalilvand 1
  • Jahanfar Daneshian 2
  • Hadi Asadi Rahmani 3
  • Mohsen Yousefi 1
1 Islamic Azad University, Takestan Branch, Department of Agriculture, Takestan, Iran
2 Professor of Seed and Seed Improvement Research Institute, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Karaj, Iran.
3 Member of the Faculty of Soil and Water Research Institute
چکیده [English]

An experiment was conducted to investigate the effect of application of different nitrogen and biofertilizer systems on yield and yield components of sunflower seed in a split plot in a randomized complete block design with three replications. Nitrogen levels as the main factor in five levels including: N1: 100% nitrogen treatment (326 kg / ha urea), N2: 80% nitrogen (260 kg / ha urea), N3: 60% nitrogen (195 kg) Urea), N4: 80% N and 20% of manure (1.3 ton / ha) and N5: 60% N and 40% of manure (2.6 ton / ha) and application of azospirillum Sub-factor titles were considered at four levels: B1: non-application of azospirillum B2: inoculation with azospirillum, B3: foliar solution of azospirillum, B4: inoculation with fungal solution of azospirillum. The results showed that nitrogen fertilizer and azospirillum treatments had significant effect on the studied traits. So that treatment with 100% urea nitrogen source had the highest number of grains per head. Inoculation treatment with foliar application of azospirillium had the highest number of seeds per head. The results also showed that treatment with 100% urea nitrogen and 60% urea nitrogen fertilizer and 40% manure had the highest grain yield. Foliar treatments as well as seed inoculation + azospirillum had the highest grain yield, which were in the same statistical group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yield components
  • Sunflower
  • Animal manure
  • Azospirillum
  • nitrogen