بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی و تنش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا چیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

3 استاد موسسه تحقیقات نهال و بذر

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تنش آبیاری و محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم لوبیا چیتی، آزمایشی فاکتوریل به صورت فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح آبیاری در دو سطح (I1: آبیاری نرمال و I2: قطع آبیاری از مرحله غلاف دهی به بعد) و محلول پاشی عناصر ریز مغذی در چهار سطح (M1: محلول پاشی با منگنز M2: محلول پاشی با روی، M3: محلول پاشی توأم منگنز+روی ، M4: محلول پاشی با آب خالص- شاهد) و رقم لوبیا چیتی در دو سطح (V1: خمین و V2: تلاش) بود. میزان مصرف عناصر ریز مغذی با غلظت 1 لیتر در 100 لیتر آب (نسبت 1 به 10) انجام گرفت. سه مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد و یک مرحله نمونه برداری در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی و زمان برداشت از گیاه لوبیا به منظور ارزیابی تأثیر تیمارهای آزمایشی بر برخی از صفات رشدی لوبیا چیتی انجام گرفت. در سطوح آبیاری بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیک به ترتیب با 1/5514 و 7/10309 کیلوگرم در هکتار از تیمار آبیاری نرمال به دست آمد. در بین عناصر ریز مغذی نیز در اکثر صفات مورد بررسی محلول پاشی توأم عناصر منگنز و روی بهتر از مصرف تکی آن‌ها بود به طوری که بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیک نیز به ترتیب با 4/5506 و 9/10410 کیلوگرم در هکتار از تیمار مصرف منگنز+ روی به دست آمد. در بین ارقام مورد بررسی نیز در بیشتر صفات تفاوت معنی‌داری بین رقم خمین و تلاش وجود نداشت اما در عملکرد دانه، رقم تلاش با 1/5154 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه بیشتری نسبت به رقم خمین (9/4921 کیلوگرم در هکتار) داشت و در گروه آماری بالاتری قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Foliar Application and Irrigation Stress on Yield and Yield Components of Bean Cultivars

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Dodangeh 1
  • Saeed sayfzadeh 2
  • Amir Hossein Shirani Rad 3
1 Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
2 Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
3 دانشیار مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
چکیده [English]

In order to investigate the effect of irrigation stress and micronutrient foliar application on yield and yield components of two cultivars of bean, a factorial experiment with factorial experiment in a randomized complete block design with three replications at Research Farm of Islamic Azad University, Takestan Branch. Was done. Experimental treatments consisted of two levels of irrigation (I1: normal irrigation and I2: discontinuation of irrigation after podding stage) and four micronutrient foliar application (M1: Mn: M2: Zn, M3: Manganese + Zn foliar application, M4: Foliar spray - control) and Bean Chitai cultivar at two levels (V1: Khomein Vad. Micronutrient intake at 1 liter per 100 liters of water (1: 10 ratio). Three sampling stages during the growing season and one sampling at physiological maturity and harvest time of the bean plant were carried out to evaluate the effect of experimental treatments on some growth traits of chickpea beans. Maximum seed yield and biological yield at irrigation levels were 5514.1 and 10309.7 kg / ha of irrigation with micronutrients in most of the studied traits combined with manganese and zinc foliar application, respectively. The highest grain yield and biological yield were obtained with Mn + Zn + 1050104/10509/4504 / 450.4% of cultivars showed significant differences among Khomein cultivars. And there was no effort but in grain yield, Talash with 5154.1 kg / ha had higher seed yield than Khomein (4921.9 kg / ha) and in Ama group Were higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manganese
  • Zinc
  • Talash
  • Khomein
  • Flowering