بررسی پایداری صفات مورفولوژیکی و عملکردی هیبریدهای ذرت تحت تأثیر کاربرد روشهای مختلف آبیاری در سه سال متوالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شاهد

2 استادیار و عضو هیت علمی دانشگاه شاهد

چکیده

به‌منظور برسی تأثیر آبیاری بر صفات مورفولوژیکی و عملکردی هیبریدهای ذرت (704 NS640, Zp434, SC260, MG89 70,)، آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی واقع در استان قزوین طی سه سال زراعی 1397، 1396 و 1395 اجرا شد. عوامل مورد بررسی پنج هیبرید ذرت در پلات‌های اصلی و روش‌های آبیاری در سه سطح (جوی پشته، قطره‌ای و کلاسیک ثابت) در پلات‌های فرعی بودند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که عملکرد دانه و وزن هزار دانه تحت تأثیر روش‌های آبیاری قرار گرفتند. عملکرد محصول، محتوای رطوبت نسبی و درصد وزن خشک بلال در روش‌های مختلف آبیاری به‌طور معنی‌داری باهم تفاوت دارند. میانگین عملکرد هیبریدهای SC260 و MG70 89 با میزان 14820 و14790 کیلوگرم در روش آبیاری بارانی و رقم 704 در روش آبیاری قطره‌ای با عملکرد 13419 کیلوگرم به ترتیب در قرار دشتند. بیش‌ترین وزن‌تر کل مربوط به رقم NS 640 در روش آبیاری بارانی با میزان 7/34 درصد و کم‌ترین درصد رطوبت نسبی MG70 89 در روش آبیاری جوی و پشته به میزان 03/18 درصد است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده به نظر می‌رسد که در شرایط استان قزوین که با کمبود آب مواجه هستند و با توجه به میزان صرفه‌جویی در آب هیبریدهای SC260 و MG70 89 با روش آبیاری کلاسیک ثابت بالاترین عملکرد را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of stability of morphological and functional traits of maize hybrids under the influence of different irrigation methods in three continuous years

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi Pakdehi 1
  • Hassan Habibi 2
  • Heshmat Omidi 2
1 M.Sc of Agronomy student, Shahed University
2 Assistant Professor and Member of Faculty of Shahed University
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of irrigation on morphological and functional characteristics of corn hybrids (704 NS640, Zp434, SC260, MG89 70), split plot experiment in a randomized complete block design with three replications in a field experiment in Qazvin province during three years of cultivar 2016, 2017 and 2018. The studied factors were five maize hybrids in the main plots and irrigation methods in three levels (stagnant, droplet, and static) in the subplots. Combined analysis of variance showed that grain yield and 1000 grain weight were affected by irrigation methods. Crop yield, relative humidity and dry weight percentage of wheat were significantly different in different irrigation methods. The average yield of SC260 and MG70 89 hybrids with 14820 and 14790 kg in sprinkler irrigation and 704 in drip irrigation with 13419 kg yield, respectively. The highest total weight belonged to NS 640 in irrigation method with 34.7% and the lowest relative humidity of MG70 89 in irrigation and stacking method was 18.33. On the other hand, there was a significant negative correlation with leaf width trait. The regression model was significant and five traits of leaf number, leaf width, 1000 grain weight, total fresh weight and number of seeds per ear were regression models. In total, the fitting coefficient of the fitted model was 97.98% of the yield variation Grain was justified by these five traits, and selection would be effective in increasing the yield of dry leaves through these traits. Based on the results, it seems that in the province of Qazvin, which faced with water shortage, and with regard to the amount of water saving, the SC260 and MG70 89 hybrids had the highest performance with static classical irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drop Irrigation
  • Fixed Class Irrigation
  • Grain yield
  • corn
  • Bological Yield