بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دو رقم ماش در کشت دوم در منطقه قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، تاکستان، ایران

2 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، تاکستان، ایران

چکیده

این تحقیق در تابستان 1397 در منطقه قزوین به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دو  رقم ماش در کشت دوم صورت پذیرفت. این آزمایش به صورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. عامل تاریخ کاشت در سه سطح (10 تیر، 25 تیر و 9 مرداد) به عنوان عامل اصلی و دو رقم پرتو و VCA به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی­دار بود. نتایج مقایسه میانگین­های اثر سطوح تاریخ کاشت بر عملکرد دانه نشان داد که تاریخ کاشت 10 تیر با میانگین 3/562 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. کمترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت 9 مرداد با میانگین 9/388 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. نتایج مقایسه میانگین­های اثر رقم بر عملکر دانه نشان داد که رقم پرتو با میانگین 1/478 کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم VCA برتری معنی­داری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of planting date on growth and yield of two mung bean cultivars in the second crop in Qazvin region

نویسندگان [English]

  • Alireza Azimi 1
  • Hamidreza Zakerin 2
  • Esmaeil Hadidid Masouleh 2
1 Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Takestan Branch, Takestan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Takestan Branch, Takestan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted in the summer of 2018 in Qazvin region to investigate the effect of planting date on growth and yield of two mung bean cultivars as a second crop. This experiment was performed as a split plot in a randomized complete block design with 3 replications. Planting date factor at three levels (July 10, July 25 and August 9) were considered as the main factor and two cultivars Parto and VCA as the secondary factor. The results of analysis of variance showed that the effect of planting date and cultivar on grain yield was significant at the level of one percent. The results of comparing the means of the effect of planting date levels on grain yield showed that the planting date of 10 July with an average of 562.3 kg / ha had the highest grain yield. The lowest grain yield was observed on 9 August with an average of 388.9 kg / ha. The results of comparing the means of cultivar effect on grain yield showed that Parto cultivar with an average of 478.1 kg / ha was significantly superior to VCA cultivar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mung bean
  • Grain yield
  • Protein percentage
  • Planting date
  • Beam cultivar