بررسی تأثیر کود بیولوژیکی ورمی‌کمپوست و ورمی واش بر روی برخی از صفات رویشی و زایشی گیاه شمعدانی (Pelargonium peltatum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیأت علمی دانشکده فنی و حرفه ای

4 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کودهای بیولوژیکی ورمی‌کمپوست و ورمی‌واش روی رشد و نمو گیاه شمعدانی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در 3 تکرار در سال 1398 به مرحله اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایشی شامل ورمی‌کمپوست در سطوح عدم مصرف، 20 و 40 درصد حجمی و ورمی‌واش در سطوح عدم مصرف، 100 و 200 ppm بود. نتایج نشان داد که کاربرد ورمی‌کمپوست موجب افزایش ارتفاع بوته، تعداد ساقه، طول میانگره، تعداد ساقه گل دهنده، ارتفاع گل، وزن تر و خشک ساقه، تعداد برگ در ساقه، وزن تر و خشک برگ، شاخص سطح برگ، حجم ریشه، پتاسیم، نیتروژن، فسفر نسبت به شاهد شد. بیشترین ارتفاع بوته و ارتفاع گل در تیمار 20 درصد ورمی‌کمپوست، بالاترین تعداد ساقه، شاخص سطح برگ در تیمار 40 درصد ورمی‌کمپوست و حداکثر پتاسیم و فسفر در تیمار 20 و 40 درصد ورمی-کمپوست به دست آمد. بر اساس نتایج، کاربرد ورمی‌واش موجب افزایش ارتفاع بوته، طول میانگره، تعداد ساقه گل دهنده، ارتفاع گل، وزن تر و خشک ساقه، تعداد برگ در گیاه، وزن تر و خشک برگ، حجم ریشه و نیتروژن گردید. حداکثر ارتفاع بوته در تیمار ppm 100 ورمی‌واش و بالاترین ارتفاع گل در تیمار ppm 200 ورمی‌واش حاصل شد. مشاهده شد که ورمی‌کمپوست و ورمی‌واش اثر افزایشی روی هم داشتند، به طوری که بالاترین طول میانگره، وزن تر ساقه، از کاربرد 40 درصد ورمی‌کمپوست با ppm 200 ورمی‌واش، حداکثر تعداد برگ در گیاه و وزن تر و خشک برگ از کاربرد 40 درصد ورمی‌کمپوست با ppm 100 ورمی‌واش، بالاترین غلظت نیتروژن در تیمار 20 درصد ورمی‌کمپوست با ppm 100 ورمی‌واش، بیشترین تعداد ساقه گل دهنده از کاربرد سطوح مختلف ورمی‌واش با 40 درصد ورمی‌کمپوست و عدم کاربرد و کاربرد ppm 100 همراه با 20 درصد ورمی‌کمپوست به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of biological fertilizer, vermicompost and vermiwash, on some vegetative and reproductive traits of geranium plant (Pelargonium peltatum)

نویسندگان [English]

  • Tahereh vagheii 1
  • Sepideh Kalateh Jari 2
  • Sakineh Saeidisar 3
  • Marjan Dianat 4
1 M.Sc, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Faculty member of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
3 Faculty member of Technical and Vocational university
4 Faculty member of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of vermicompost and vermiwash biological fertilizers on experimental growth of geranium plant, an experiment as a factorial form in a randomized complete block design with three replications in 2019 was conducted. The experimental factors were included vermicompost at non-using of 20 and 40% volumetric levels and at non-using of 100 and 200 ppm vermiwash.
The results showed that using vermicompost was increased plant height, number of stems, internode length, number of flower stems, flower height, fresh and dry leaves weight, number of leaves per stem, leaf area index, root volume, potassium, nitrogen, phosphorus compared to control. The most plant height and flower height were obtained in 20% vermicompost treatment, and the highest number of shoots,fresh and dry leaves weight leaf area index in 40% vermicompost and the most potassium and phosphorus were obtained in 20 and 40% vermicompost treatment. According to the results, using vermiwash was increased plant height, internode length, number of flowering stems, fresh and dry leaves weight, flower height, shoot fresh and dry weight, number of leaves per stem, root volume, Nitrogen. The most plant height were obtained at 100 ppm vermiwash treatment and the highest flower height in 200 ppm vermiwash treatment. There is an additive effect, so that the highest internode length, shoot fresh weight, root dry weight, 40% vermicompost using with 200 ppm vermiwash, the most number of leaves per stem and fresh and dry leaf weight of 40% vermicompost using with 100 ppm vermiwash, the most root fresh weight of 20% vermicompost using with 200 ppm vermiwash, the most nitrogen concentration in 20% vermicompost treatment with 100 ppm vermiwash, the highest number of flowering shoots from different levels using of vermiwash with %40 vermicompost and non-using and using of 100 ppm with 20% vermicompost were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biologic fertilizer
  • Geranium
  • leaf area index
  • vermicompost
  • Vermiwash