بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • اسدی، طالب [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
 • اسدی رحمانی، هادی [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب
 • اصولی، نوشین [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه زراﻋﺖ واﺣﺪ ﺧﺮم آﺑﺎد، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺧﺮم آﺑﺎد، اﯾﺮان
 • امیدی، جلال [1] دانش آموخته کارشناس ارشد گیاهان زینتی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • امیدی، حشمت [1] استادیار و عضو هیت علمی دانشگاه شاهد
 • امداد، محمدرضا [1] بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک،موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران.

ب

 • با اشتیاق، محمدحسن [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
 • بابایی، امیرحسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
 • بابایی نژاد، تیمور [1] استادیار گروه خاکشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • بازیار، محمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
 • باقی، مهدی [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • براری، مهرشاد [1] استادیار گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
 • بیرانوند، حمید [1] گروه کشاورزی_زراعت، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.
 • بنیادی، محمود [2] گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، تاکستان، ایران

پ

 • پاپایی، امیرحسین [1] کارشناس ارشد زراعت
 • پزشکپور، پیام [1] عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

ت

 • تافته، آرش [1] بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران
 • تلاشان، آسیه [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

ج

 • جعفری، حامد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • جعفرزاد گللو، پیمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • جلیلی، احسان اله [1] 1- دکتری گروه زراعت و کارشناس ارشد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشتهارد، البرز، ایران.
 • جلیلی، احسان اله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز و دانشجوی دکتری گروه زراعت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جلیلوند، منصور [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

چ

 • چگینی، مجید [2] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

ح

خ

 • خاوری، هادی [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
 • خاوری، هادی [1] گروه کشاورزی، زراعت، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
 • خسروی، میترا [2] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
 • خلیلی، عباس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • خلیلی، علی [2] کارشناس اکولوژی مرتع، دفتر امور مراتع سازمان جنگلها، مراتع و ابخیزداری کشور تهران، ایران
 • خماری، سعید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.
 • خواجه حسینی، محمد [1] دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • خورگامی، علی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
 • خورگامی، علی [1] گروه زراعت، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
 • خورگامی، علی [1] گروه کشاورزی_زراعت، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

د

 • دانشیان، جهانفر [3] استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دانشیان، جهانفر [2] استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • دهستانی، میلاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
 • دودانگه، محمد علی [2] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

ذ

ر

 • راد، زهره [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • رخشنده رو، مجید [1] محقق بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • رضایی، متینه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه بیرجند
 • رفیعی، مسعود [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران.
 • رفیعی، مسعود [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان

ز

 • زمانی، صدیقه [2] استان گلستان-گرگان-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 • زند، اسکندر [1] استاد بخش تحقیقات علف‌های هرز مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

س

 • سیاح فر، منوچهر [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • سیاح فر، منوچهر [2] مربی گروه زراعت، گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، خرم آباد، ایران
 • سیاح فر، منوچهر [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • ساکی نژاد، طیب [1] استادیار گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • ساکی نژاد، طیب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • سیدی، سید محسن [1] دکترای اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • سیدی، سید محسن [1] دکترای اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
 • سرافراز، زینب [1] کارشناس ارشد زراعت
 • سعیدی، علی [1] کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین
 • سیف زاده، سعید [3] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
 • سیف زاده، سعید [4] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
 • سیف زاده، سعید [2] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
 • سنگل زاده، نجمه [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • سنگل زاده، نجمه [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

ش

ص

 • صادقی، فرشید [1] کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان.
 • صارمی راد، علی [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، کرج، ایران.
 • صدرآبادی حقیقی، رضا [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد ایران
 • صفری، الله بخش [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام
 • صفری، الله بخش [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام
 • صفری، اله بخش [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام

ط

 • طالشی، کاظم [2] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
 • طالشی، کاظم [3] اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه زراﻋﺖ واﺣﺪ ﺧﺮم آﺑﺎد، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺧﺮم آﺑﺎد، اﯾﺮان
 • طالشی، کاظم [1] استادیار ،گروه زراعت واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
 • طالشی، کاظم [1] استادیار ،گروه زراعت واحد خرم آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد،ایران
 • طالشی، کاظم [1] استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
 • طاهری موسوی، سید حمید [1] داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﮔﺮوه زراﻋﺖ واﺣﺪ ﺧﺮم آﺑﺎد، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺧﺮم آﺑﺎد، اﯾﺮان

ع

غ

 • غلامی، مهران [1] بخش تحقیقات زراعی - باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

ف

 • فتحی، اکبر [1] دانشجوی دکترای مهندسی کشاورزی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران
 • فرهادی، نگار [2] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
 • فیض اللهی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان .

ق

 • قاسمی، عبداله [1] گروه زراعت و گیاهان دارویی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • قربانی، افسانه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

ک

 • کاویانی، بهزاد [1] گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
 • کریمی، مهسا [1] گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • کریمی، مهسا [1] گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز، ایران

گ

ل

م

ن

 • نبوی کلات، سید محسن [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • نجاری، سعید [1] کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان.
 • نریمانی، یوسف [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
 • نریمانی، یوسف [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت واحد خرم آباد. دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.
 • نریمانی، یوسف [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
 • نظام الملکی، پروانه [1] 'گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد، مشهد ایران

و

ه

ی

 • یادگاری، مهراب [3] استادیار گروه زراعت و گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • یاراحمدی، مهناز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
 • یاراحمدی، مهناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
 • یزدی فر، عباس [2] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
 • یعقوبی، نگار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
 • یوسفی، محسن [7] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران