دوره و شماره: دوره 8، شماره 5، اسفند 1395، صفحه 1-78 
5. اثرات دور آبیاری و کاربرد سلنیم بر صفات زراعی ذرت دانه ای

صفحه 53-63

محمد شیرمحمدی؛ سعید سیف زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی