دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-83 
3. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شهرستان البرز

صفحه 28-39

محسن یوسفی؛ رحیم عموجانی؛ فرامرز حریری مقدم؛ علی سعیدی


5. بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص رقابت برخی ژنوتیپ‌های لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با علف‌های‌هرز

صفحه 58-71

مریم متقی شهپر؛ مهرشاد براری؛ اسکندر زند؛ سید محسن سیدی؛ افشار آزادبخت