دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-114 
5. تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر بزرک (Linum usitatissimum L.)

صفحه 77-96

مهدی حسنوند؛ کاظم طالشی؛ نوشین اصولی؛ امیرحسین بابایی؛ میلاد دهستانی