اهداف و چشم انداز

این نشریه مقاله های پژوهشی و نتایج تحقیقات علمی در زمینه های علوم مرتبط با اکولوژی کشاورزی، اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز و تنش­های محیطی را که قبلاً در نشریات دیگری به چاپ نرسیده و یا هم زمان به نشریات دیگری ارسال نگردیده باشد، مورد ارزیابی و پذیرش قرار می دهد.