راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله

کلیه مقالات بایستی بصورت تایپ شده با نرم افزار word 2007 با فاصله بین خطوط 1.5سانتی متر و حاشیه 2.5 سانتیمتر از طرفین با فونت (Blotus 13) برای بخش های فارسی و (Times New Roman 12) برای بخش­های انگلیسی تهیه و از طریق سایت مجله به آدرس www.jar.tiau.ac.ir ارسال گردد.

مقالات بطور کلی باید حاوی بخش های زیر باشد:

1- صفحه عنوان: شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، آدرس پستی و سمت یا مرتبه علمی نویسندگان. در این صفحه بایستی نویسنده مسئول مقاله بصورت زیر خط دارمشخص شود.

عنوان مقاله بایستی کوتاه، بصورت روشن و نشان دهنده محتویات مقاله باشد.

2- چکیده: چکیده بایستی واضح و گویا بوده و درعین حال از 300 کلمه بیشتر نباشد. در متن چکیده نبایستی از رفرنس، نمودار، شکل، کلمات اختصاری و عبارات نامفهوم استفاده شود. کل چکیده باید در یک پاراگراف تنظیم شود.

3- کلمات کلیدی: شامل تعدادی (حداکثر 7 کلمه)  از کلمات و عبارات که موضوع اصلی تحقیق حول آنها بوده و در عنوان به آنها اشاره نشده باشد.

4- مقدمه: مقدمهبایستی علاوه بر تعریف موضوع مقاله و بیان کلیات پژوهش حاوی اطلاعات مربوط به اهمیت موضوع، پیشینه تحقیق، فرضیه‌ها و هدف از اجرای تحقیق باشد.

5- مواد و روش ها: بایستی به مشخصات منطقه آزمایش و کلیه مواد، روش‌ها و تکنیک های مورد استفاده در آزمایش بطور روشن اشاره شود. در رابطه با روش ها و تکنیک های رایج که قبلاً نیز مورد استفاده قرار گرفته اند از ذکر جزئیات بیش از حد خوداری شود و در صورتیکه یک روش از منبعی گرفته شده باشد، فقط به ذکر منبع اکتفا شود.

6- نتایج و بحث: نتایج آزمایش می تواند بصورت جدول، نمودار، شکل، عکس و ... نشان داده شود، در هر حال بایستی از ارائه نتایج بصورت تکراری در دو شکل مجزا (برای مثال هم بصورت نمودار و هم جدول) خودداری گردد. در این قسمت از شرح جزئیات جداول و شکل ها خودداری شده و فقط به ذکر نکات مهم اکتفا گردد. بحث بایستی شامل تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده، توجیه و تحلیل نتایح، کاربردهای نظری و عملی احتمالی و سازگاری و عدم سازگاری با سایر نتایج بدست آمده در دیگر پژوهش ها باشد. در بررسی منابع و بحث لازم است از مقالات جدید (حداکثر منابع 10 سال قبل) استفاده شود.

7- سپاسگزاری: در این بخش از همکاری و مساعدت اشخاص حقیقی و حقوقی در انجام تحقیق سپاسگزاری می‌شود.

8- منابع مورد استفاده: شامل فهرست منابع فارسی و انگلیسی مورد استفاده در مقاله بصورت ترتیب الفبایی و بدون شماره گذاری می باشد که ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی فهرست می شوند.

فهرست منابع تنها باید شامل منابعی باشد که در متن به آنها ارجاع داده شده باشد.

ارجاع منابع در متن بایستی بعد ذکر جملات مهم و کلیدی یا ارائه نتایج تحقیقات پیشین باشد. درصورتیکه نام نویسنده آورده شود بعد از آن در سال انتشار منبع در پرانتز ذکر شود.

برای مثال: محمدی (1390) نشان داد که ....

برای منابع با دو نویسنده اسامی بوسیله حرف "و" از یکدیگر جدا می شوند. و برای منابع با بیش از دو نویبسنده فقط نام نفر اول و بعد از آن کلمه "و همکاران" ذکر می شود.

برای مثال: محمدی و قادری (1392) گزارش کردند ....  یا ابراهیمی و همکاران (1393) ....

برای منابع انگلیسی نیز به همین صورت و بایستی بصورت فارسی نوشته شوند

برای مثال: آسادا و همکاران (2013)

هنگام ارجاع منابع در پرانتز بایستی نویسنده و سال بوسیله " ، " از یکدیگر جدا شوند.

در صورتیکه از یک یا چند نویسنده، چندین منبع مربوط به ایشان مورد استفاده قرار گیرد برای تشخیص آن منبع از حروف انگلیسی بعد از ذکر سال استفاه شود (برای مثال: رسولی و همکاران (a1984)) و در فهرست منابع نیز به همین شکل بعد از ذکر سال حروف آورده شوند.

در قسمت فهرست منابع فارسی و انگلیسی بصورت مثال های زیر با یک، دو و بیش از دو نویسنده نوشته شوند.

کتابخدابنده، ن. 1377. زراعت غلات. انتشارات دانشگاه تهران. 354 صفحه.

مقالات:

میری، ح. ر. و ی. امام. 1385. رابطه برخی ویژگی های فیزیولوژیک .... مجله علوم و صنایع کشاورزی. جلد 20، شماره5: 131-121.

میری، ح. ر.، ی. امام و ق. نورمحمدی. 1386. ارزیابی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک ... . مجله دانش کشاورزی. جلد 17، شماره 17: 118-101.

منابع انگلیسی:

Evans, L. T. 1993. Crop evolution, adaptation and yield.CambridgeUnivwesity Press,Cambridge. 322 p.

 

Austin, R. B., M. A. Ford, R. D. Blackwell and C. L. Morgan. 1989. Genetic improvement in the yield of winter wheat. J. Agric. Sci. Camb. 112: 259-301.

در منابع خارجی بایستی نام مجله بصورت مخفف و بر اساس استاندارد آن مجله ذکر شود.

برای مثال: Agron. J. برای Agronomy Journal

9- چکیده انگلیسی: چکیده انگلیسی باید در آخرین قسمت مقاله قرار گیرد و دقیقاً ترجمه چکیده فارسی بوده و شامل عنوان، اسامی و مرتبه علمی نویسنده (گان) چکیده و کلمات کلیدی مقاله باشد.