اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید علیرضا ولدآبادی

زراعت - اکولوژی کشاورزی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

s.al.valadabadigmail.com

سردبیر

دکتر جهانفر دانشیان

زراعت - اکولوژی کشاورزی استاد موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

j_daneshianyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر امیرحسین شیرانی راد

زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

shirani.radgmail.com

دکتر اسلام مجیدی هروان

آسیب شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه زراعت، تهران، ایران

e-majidisrbiau.ac.ir

دکتر سعید سیف زاده

زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

saeedsayfzadehyahoo.com

دکتر حمید رضا ذاکرین

زراعت - اکولوژی کشاورزی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

drzakerin5gmail.com

دکتر داراب حسنی

باغبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

hassanidagmail.com

دکتر حمید مدنی

زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد اراک

h-madaniiau-arak.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر محسن یوسفی

زراعت - اکولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

myousefi70yahoo.com