نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری بررسی تأثیر محلول پاشی روی و منگنز بر صفات رشدی ارقام لوبیا چیتی در شرایط تنش آبیاری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • آبیاری تکمیلی تأثیر محلول پاشی عناصر آهن، روی و کلسیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی بر عملکرد عدس دیم [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبیاری تکمیلی تأثیر محلول پاشی عناصر آهن، روی و کلسیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی بر عملکرد عدس دیم [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 64-78]
 • آبیاری تکمیلی بررسی کارایی آبیاری تکمیلی و مقادیر متفاوت کود نیتروژن در افزایش عملکرد ارقام مختلف گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبیاری تکمیلی بررسی کارایی آبیاری تکمیلی و مقادیر متفاوت کود نیتروژن در افزایش عملکرد ارقام مختلف گندم [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 28-41]
 • آبیاری تکمیلی بررسی کارایی محلول پاشی متانول بر صفات کیفی و فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط آبیاری تکمیلی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 1-16]
 • آبیاری قطره ای بررسی پایداری صفات مورفولوژیکی و عملکردی هیبریدهای ذرت تحت تأثیر کاربرد روشهای مختلف آبیاری در سه سال متوالی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 16-41]
 • آبیاری کلاسیک ثابت بررسی پایداری صفات مورفولوژیکی و عملکردی هیبریدهای ذرت تحت تأثیر کاربرد روشهای مختلف آبیاری در سه سال متوالی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 16-41]
 • آرایش کاشت مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ای (Zea mays L.) در الگوهای مختلف کاشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • آرایش کاشت مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ای (Zea mays L.) در الگوهای مختلف کاشت [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 76-89]
 • آزوسپریلیوم بررسی کاربرد سیستم های مختلف تغذیه ای ازته (آلی، شیمیایی و تلفیقی) و کود زیستی بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه آفتابگردان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 69-80]
 • آفتاب‌دهی اثر آفتاب دهی خاک بر ویژگی های خاک و وزن خشک علف‌های هرز در منطقه استهبان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 1-13]
 • آفتابگردان تجزیه‌وتحلیل چندمتغیره عملکرد دانه و اجزا آن در ژنوتیپ‌های آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش رطوبتی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 44-59]
 • آفتابگردان بررسی کاربرد سیستم های مختلف تغذیه ای ازته (آلی، شیمیایی و تلفیقی) و کود زیستی بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه آفتابگردان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 69-80]
 • آلاکلر بررسی کارایی علف کشها در مدیریت علف های هرز ارقام ذرت دانه ای [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 97-114]
 • آلاکلر ارزیابی کارایی برخی علفکش ها بر خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 60-78]
 • آللوپاتی بررسی کاربرد اسانس، عصاره آللوپاتیک درمنه (Artemisia sieberi) و نانو کلات چهار عنصر بر افزایش توان رقابتی گندم با علف‌های هرز [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 40-64]
 • آویشن اثر دما، تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی بذور ده گیاهان دارویی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 14-39]

ا

 • اجزاء عملکرد بررسی کاربرد سیستم های مختلف تغذیه ای ازته (آلی، شیمیایی و تلفیقی) و کود زیستی بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه آفتابگردان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 69-80]
 • ارادیکان بررسی کارایی علف کشها در مدیریت علف های هرز ارقام ذرت دانه ای [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 97-114]
 • ارادیکان ارزیابی کارایی برخی علفکش ها بر خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 60-78]
 • ارقام ارزیابی پاسخ لاینها و ارقام امیدبخش گلرنگ به رژیم های مختلف دمائی در شرایط دیم مناطق سرد کردستان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • ارقام ذرت مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ای (Zea mays L.) در الگوهای مختلف کاشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارقام ذرت مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ای (Zea mays L.) در الگوهای مختلف کاشت [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 76-89]
 • ارقام گندم بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شهرستان البرز [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 28-39]
 • ازتوبارور-1 اثر تیمارهای مختلف کودهای زیستی بر روی‌خصوصیات مرفولوژیکی گیاه‌دارویی‌گشنیز (.Coriandrun sativom L) تحت تاثیر تنش خشکی‌ در خرم‌آباد [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 72-86]
 • اسیدسالسلیک ارزیابی کاربرد اسید سالیسلیک بر برخی صفات دو رقم گیاه توت فرنگی(کوئین الیزا و پاروس) در شرایط شوری [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 40-63]
 • اسیدسالیسلیک ارزیابی تاثیرتیمار اسید سالیسیلیک و کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه گل گاوزبان(Borago officinalis L.) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 29-47]
 • اسیدسالیسلیک بررسی برخی صفات گیاه دارویی گل گاوزبان(Borago officinalis L.) در تیمار اسید سالیسلیک و کودهای بیولوژیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسید هیومیک اثر تنش خشکی واسید هیومیک بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L) در شرایط آب و هوایی خرم آباد [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 1-19]
 • اوره اثر تقسیط، نحوه مصرف و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و رشد لوبیای محلی گیلان (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 40-59]

ب

 • بادرنجبویه اثر دما، تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی بذور ده گیاهان دارویی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 14-39]
 • بارور 2 مقایسه کاربرد کود دامی، کود زیستی و محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شهرستان خرم آباد [(مقالات آماده انتشار)]
 • بارور 2 مقایسه کاربرد کود دامی، کود زیستی و محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شهرستان خرم آباد [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 13-27]
 • بذر اثر دما، تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی بذور ده گیاهان دارویی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 14-39]
 • برنج تأثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنج تأثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 23-39]
 • برنج اثر محلول‌پاشی کود کامل آگروتین بر برخی صفات رویشی و زایشی ارقام برنج در منطقه خرم‌آباد [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 64-81]
 • بزرک (Linum usitatissimum) تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر بزرک (Linum usitatissimum L.) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 77-96]
 • بستر کشت بررسی تاثیر کلسیم در بهبود اثرات سوء ناشی از شوری ورمی‌کمپوست در تولید نشاء خیار (Cucumis Sativus). [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 80-89]

پ

 • پارامترهای رشد بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر برخی خصوصیات مورفوژیک و فیزیولوژیک گیاه پروانش (Catharanthus roseus) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 28-39]
 • پارامترهای رشد بررسی کاربرد اسانس، عصاره آللوپاتیک درمنه (Artemisia sieberi) و نانو کلات چهار عنصر بر افزایش توان رقابتی گندم با علف‌های هرز [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 40-64]
 • پاروس ارزیابی کاربرد متیل جاسمونات در برخی صفات دو رقم گیاه توت فرنگی(کوئین الیزا و پاروس) در شرایط شوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاسخ میکوریزایی اثر تلقیح با گونه‌های میکوریزا و ازتوباکتر کروکوکوم بر مراحل فنولوژی و عملکرد دانه ژنوتیپ‌های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاسخ میکوریزایی اثر تلقیح با گونه‌های میکوریزا و ازتوباکتر کروکوکوم بر مراحل فنولوژی و عملکرد دانه ژنوتیپ‌های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 13-29]
 • پتاسیم تاثیر مقادیر مختلف سوپر جاذب و سولفات پتاسیم بر دینامیک رشد و مولفه‌های تولیدی لوبیا چشم بلبلی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 1-27]
 • پراکسیداسیون لیپید بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر برخی خصوصیات مورفوژیک و فیزیولوژیک گیاه پروانش (Catharanthus roseus) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 28-39]
 • پروتیین دانه بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) رقم میهن تحت تأثیر محلول-پاشی هیومیک اسید [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 79-96]
 • پروتئین بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر برخی خصوصیات مورفوژیک و فیزیولوژیک گیاه پروانش (Catharanthus roseus) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 28-39]
 • پروسولفوکارپ بررسی روش کنترل شیمیایی وکاهش مصرف دز علف‌کش‌های ریم سولفورون و سولفوسولفورون در مزرعه سیب زمینی(Solanum tuberosum) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 62-76]
 • پلی اتیلن گلیکول اثر دما، تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی بذور ده گیاهان دارویی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 14-39]
 • پلاستیک اثر آفتاب دهی خاک بر ویژگی های خاک و وزن خشک علف‌های هرز در منطقه استهبان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 1-13]
 • پلیمر تاثیر مقادیر مختلف سوپر جاذب و سولفات پتاسیم بر دینامیک رشد و مولفه‌های تولیدی لوبیا چشم بلبلی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 1-27]

ت

 • تاریخ کاشت بررسی اثر عوامل محیطی بر خصوصیات آزمایشگاهی بذر پایه مادری تاج ریزی سیاه (Solanum nigrum) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 65-79]
 • تاریخ کاشت بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دو رقم ماش در کشت دوم در منطقه قزوین [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 42-59]
 • تجزیه به عامل‌ها تجزیه‌وتحلیل چندمتغیره عملکرد دانه و اجزا آن در ژنوتیپ‌های آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش رطوبتی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 44-59]
 • تعادل عناصر غذایی بررسی تاثیر سطوح مختلف کمپوست شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان رقم چمران تحت تنش شوری [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 30-43]
 • تغذیه بررسی تاثیر سطوح مختلف کمپوست شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان رقم چمران تحت تنش شوری [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 30-43]
 • تلاش بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی و تنش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا چیتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]
 • تلخه امکان سنجی کاربرد عصاره علف هرز تلخه (Acroptilon repens) به‌عنوان علف‌کش زیستی جهت کنترل برخی از علف‌های هرز گندم و سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 40-57]
 • تلقیح مقایسه کاربرد کود دامی، کود زیستی و محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شهرستان خرم آباد [(مقالات آماده انتشار)]
 • تلقیح مقایسه کاربرد کود دامی، کود زیستی و محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شهرستان خرم آباد [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 13-27]
 • تنش بررسی تاثیر سطوح مختلف کمپوست شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان رقم چمران تحت تنش شوری [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 30-43]
 • تنش خشکی اثرات دور آبیاری و کاربرد سلنیم بر صفات زراعی ذرت دانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنش خشکی تاثیر محلول پاشی غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو در شرایط دیم [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنش خشکی تأثیر محلول پاشی غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو در شرایط دیم [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 25-40]
 • تنش خشکی اثرات دور آبیاری و کاربرد سلنیم بر صفات زراعی ذرت دانه ای [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 53-63]
 • تنش خشکی بررسی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و تلقیح قارچ میکوریزی بر روی شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در شرایط تنش خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنش خشکی بررسی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و تلقیح قارچ میکوریزی بر روی شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 57-75]
 • تنش خشکی اثر تیمارهای مختلف کودهای زیستی بر روی‌خصوصیات مرفولوژیکی گیاه‌دارویی‌گشنیز (.Coriandrun sativom L) تحت تاثیر تنش خشکی‌ در خرم‌آباد [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 72-86]
 • تنش خشکی بررسی تاثیر مقادیر متفاوت کود دامی و سوپرجاذب بر ویژگی های رشدی و عملکردی گیاه ماش تحت شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 60-73]
 • تنش خشکی بررسی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و تلقیح قارچ میکوریزی بر روی شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در شرایط تنش خشکی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 16-36]
 • تنش خشکی تأثیر کود دامی و میکوریزا بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد کدوی تخم کاغذی در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 71-85]
 • تنش خشکی اثر تنش خشکی واسید هیومیک بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L) در شرایط آب و هوایی خرم آباد [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 1-19]
 • تنش شوری تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر بزرک (Linum usitatissimum L.) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 77-96]
 • تنظیم رشد گیاه بررسی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و تلقیح قارچ میکوریزی بر روی شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در شرایط تنش خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنظیم رشد گیاه بررسی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و تلقیح قارچ میکوریزی بر روی شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 57-75]
 • تنظیم رشد گیاه بررسی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و تلقیح قارچ میکوریزی بر روی شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در شرایط تنش خشکی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 16-36]
 • توت فرنگی ارزیابی کاربرد اسید سالیسلیک بر برخی صفات دو رقم گیاه توت فرنگی(کوئین الیزا و پاروس) در شرایط شوری [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 40-63]
 • توت فرنگی ارزیابی کاربرد متیل جاسمونات در برخی صفات دو رقم گیاه توت فرنگی(کوئین الیزا و پاروس) در شرایط شوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • توفوردی بررسی کارایی علف کشها در مدیریت علف های هرز ارقام ذرت دانه ای [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 97-114]

ج

 • جو تاثیر محلول پاشی غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو در شرایط دیم [(مقالات آماده انتشار)]
 • جو تأثیر محلول پاشی غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو در شرایط دیم [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 25-40]
 • جو اثر محلول پاشی کود هیومکس بر ارتفاع، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی سه رقم جو دیم در منطقه خرم آباد [(مقالات آماده انتشار)]
 • جو اثر محلول پاشی کود هیومکس بر ارتفاع، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی سه رقم جو دیم در منطقه خرم آباد [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 50-70]
 • جوانه‏زنی اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی به عنوان بازدارنده‏های جوانه‏زنی بر بذور یونجه و اسپرس به منظور بذرکاری پاییزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانه‏زنی اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی به عنوان بازدارنده‏های جوانه‏زنی بر بذور یونجه و اسپرس به منظور بذرکاری پاییزه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 42-56]
 • جوانه زنی بذر تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر بزرک (Linum usitatissimum L.) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 77-96]

ح

 • حجم ریشه ‏ اثر کمپوست و قارچ میکوریزا بر خصوصیات رشدی چمن (گونه چچم) ‏‏(‏‎ Lolium perenne L‏)‏ [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 20-40]

خ

 • خرفه امکان سنجی کاربرد عصاره علف هرز تلخه (Acroptilon repens) به‌عنوان علف‌کش زیستی جهت کنترل برخی از علف‌های هرز گندم و سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 40-57]
 • خرفه اثر دما، تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی بذور ده گیاهان دارویی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 14-39]
 • خشکی اثرات کود زیستی و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 74-86]
 • خصوصیات مرفولوژیکی اثر تیمارهای مختلف کودهای زیستی بر روی‌خصوصیات مرفولوژیکی گیاه‌دارویی‌گشنیز (.Coriandrun sativom L) تحت تاثیر تنش خشکی‌ در خرم‌آباد [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 72-86]
 • خلر تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی کشت مخلوط ذرت و خلر [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 90-105]
 • خمین بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی و تنش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا چیتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]

د

 • درصد پروتئین بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دو رقم ماش در کشت دوم در منطقه قزوین [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 42-59]
 • درصد روغن بررسی کارایی محلول پاشی متانول بر صفات کیفی و فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط آبیاری تکمیلی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 1-16]
 • درصد روغن تأثیر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • درصد روغن تأثیر محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • دمای کاردینال بررسی اثر عوامل محیطی بر خصوصیات آزمایشگاهی بذر پایه مادری تاج ریزی سیاه (Solanum nigrum) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 65-79]
 • دور آبیاری تأثیر محلول‌پاشی روی، بر و منگنز بر عملکرد گلرنگ در شرایط مختلف رطوبتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دور آبیاری تأثیر محلول‌پاشی روی، بر و منگنز بر عملکرد گلرنگ در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 14-24]

ذ

 • ذرت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی کشت مخلوط ذرت و خلر [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 90-105]
 • ذرت بررسی تأثیرات کود زیستی نیتروکسین و سوپرنیتروپلاس بر صفات مورفولوژی و عملکرد دانه ذرت هیبرید ماکسیما و 704 [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 82-96]
 • ذرت بررسی پایداری صفات مورفولوژیکی و عملکردی هیبریدهای ذرت تحت تأثیر کاربرد روشهای مختلف آبیاری در سه سال متوالی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 16-41]
 • ذرت دانه ای اثرات دور آبیاری و کاربرد سلنیم بر صفات زراعی ذرت دانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذرت دانه‌ای اثرات دور آبیاری و کاربرد سلنیم بر صفات زراعی ذرت دانه ای [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 53-63]

ر

 • رازیانه واکنش شاخص های زراعی و عملکرد کمی و کیفی رازیانه (Foeniculum vulgare) به کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی فسفره [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • رژیم آبیاری تأثیر کاربرد عناصر ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد کلزا تحت رژیم های مختلف آبیاری در منطقه بوئین زهرا [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 17-27]
 • رژیم آبیاری بررسی اثر عوامل محیطی بر خصوصیات آزمایشگاهی بذر پایه مادری تاج ریزی سیاه (Solanum nigrum) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 65-79]
 • رشد زایشی اثر تلقیح با گونه‌های میکوریزا و ازتوباکتر کروکوکوم بر مراحل فنولوژی و عملکرد دانه ژنوتیپ‌های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشد زایشی اثر تلقیح با گونه‌های میکوریزا و ازتوباکتر کروکوکوم بر مراحل فنولوژی و عملکرد دانه ژنوتیپ‌های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 13-29]
 • رقم بررسی کارایی آبیاری تکمیلی و مقادیر متفاوت کود نیتروژن در افزایش عملکرد ارقام مختلف گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • رقم بررسی کارایی آبیاری تکمیلی و مقادیر متفاوت کود نیتروژن در افزایش عملکرد ارقام مختلف گندم [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 28-41]
 • رقم اثر محلول پاشی کود هیومکس بر ارتفاع، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی سه رقم جو دیم در منطقه خرم آباد [(مقالات آماده انتشار)]
 • رقم اثر محلول پاشی کود هیومکس بر ارتفاع، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی سه رقم جو دیم در منطقه خرم آباد [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 50-70]
 • رقم ارزیابی کارایی برخی علفکش ها بر خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 60-78]
 • رقم تاثیر دو گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی سه رقم گندم آبی در منطقه خرم‌آباد [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 1-22]
 • رقم پاسخ عملکردی و اجزای عملکردی ارقام گندم سرداری، آزاد و قابوس به محلول پاشی کامل در شرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 16-28]
 • رقم پرتو بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دو رقم ماش در کشت دوم در منطقه قزوین [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 42-59]
 • رگرسیون تجزیه‌وتحلیل چندمتغیره عملکرد دانه و اجزا آن در ژنوتیپ‌های آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش رطوبتی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 44-59]
 • ریم سولفورون بررسی روش کنترل شیمیایی وکاهش مصرف دز علف‌کش‌های ریم سولفورون و سولفوسولفورون در مزرعه سیب زمینی(Solanum tuberosum) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 62-76]
 • روی بررسی تأثیر محلول پاشی روی و منگنز بر صفات رشدی ارقام لوبیا چیتی در شرایط تنش آبیاری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • روی بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی و تنش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا چیتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]

ز

 • زراعت بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص رقابت برخی ژنوتیپ‌های لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با علف‌های‌هرز [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 58-71]
 • زمان برداشت بررسی مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژنه و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کمی و کیفی جو دو منظوره [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمان برداشت بررسی مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژنه و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کمی و کیفی جو دو منظوره [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 1-13]
 • زمان پاشش تأثیر محلولپاشی عناصر ریز مغذی آهن، مس و روی و زمانهای محلولپاشی بر عملکرد گندم [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 87-102]

س

 • سالیسیلیک اسید تاثیر محلول پاشی غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو در شرایط دیم [(مقالات آماده انتشار)]
 • سالیسیلیک اسید تأثیر محلول پاشی غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو در شرایط دیم [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 25-40]
 • سلنیوم اثرات دور آبیاری و کاربرد سلنیم بر صفات زراعی ذرت دانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلنیوم اثرات دور آبیاری و کاربرد سلنیم بر صفات زراعی ذرت دانه ای [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 53-63]
 • سوپرجاذب بررسی تاثیر مقادیر متفاوت کود دامی و سوپرجاذب بر ویژگی های رشدی و عملکردی گیاه ماش تحت شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 60-73]
 • سوپر نیتروپلاس بررسی تأثیرات کود زیستی نیتروکسین و سوپرنیتروپلاس بر صفات مورفولوژی و عملکرد دانه ذرت هیبرید ماکسیما و 704 [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 82-96]
 • سولفات آهن تأثیر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • سولفات آهن تأثیر محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • سولفات روی تأثیر کاربرد عناصر ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد کلزا تحت رژیم های مختلف آبیاری در منطقه بوئین زهرا [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 17-27]
 • سولفات روی تأثیر محلولپاشی عناصر ریز مغذی آهن، مس و روی و زمانهای محلولپاشی بر عملکرد گندم [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 87-102]
 • سولفات روی بررسی تأثیر کاربرد منابع کود نیتروژن و کود سولفات روی بر عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 48-68]
 • سولفوسولفورون بررسی روش کنترل شیمیایی وکاهش مصرف دز علف‌کش‌های ریم سولفورون و سولفوسولفورون در مزرعه سیب زمینی(Solanum tuberosum) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 62-76]

ش

 • شاخص برداشت بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شهرستان البرز [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 28-39]
 • شاخص برداشت بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ماش تحت تاثیر محلول پاشی کود هیومیک اسید آهن و سالیسیلیک اسید [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 106-121]
 • شاخص برداشت بررسی تأثیر کاربرد منابع کود نیتروژن و کود سولفات روی بر عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 48-68]
 • شاخص رقابت بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص رقابت برخی ژنوتیپ‌های لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با علف‌های‌هرز [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 58-71]
 • شاخص سطح برگ بررسی تأثیر کود بیولوژیکی ورمی‌کمپوست و ورمی واش بر روی برخی از صفات رویشی و زایشی گیاه شمعدانی (Pelargonium peltatum) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 60-83]
 • شاخص های رشد تأثیر کود دامی و میکوریزا بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد کدوی تخم کاغذی در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 71-85]
 • شبیه سازی عملکرد بررسی و ارزیابی مدل آکواکراپ در برآورد عملکرد گندم در مدیریت های مختلف حاصلخیزی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 41-61]
 • شمعدانی بررسی تأثیر کود بیولوژیکی ورمی‌کمپوست و ورمی واش بر روی برخی از صفات رویشی و زایشی گیاه شمعدانی (Pelargonium peltatum) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 60-83]
 • شوری بررسی تاثیر کلسیم در بهبود اثرات سوء ناشی از شوری ورمی‌کمپوست در تولید نشاء خیار (Cucumis Sativus). [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 80-89]
 • شوری ارزیابی کاربرد اسید سالیسلیک بر برخی صفات دو رقم گیاه توت فرنگی(کوئین الیزا و پاروس) در شرایط شوری [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 40-63]

ص

 • صفات فنولوژیکی بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شهرستان البرز [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 28-39]
 • صفات کیفی بررسی اثر تنش خشکی و کود فسفات بارور-2 بر برخی صفات کیفی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در کشت آبی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]
 • صفات کمی علوفه تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی کشت مخلوط ذرت و خلر [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 90-105]

ط

 • طول ریشه ‏ اثر کمپوست و قارچ میکوریزا بر خصوصیات رشدی چمن (گونه چچم) ‏‏(‏‎ Lolium perenne L‏)‏ [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 20-40]

ع

 • عدس دیم تأثیر محلول پاشی عناصر آهن، روی و کلسیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی بر عملکرد عدس دیم [(مقالات آماده انتشار)]
 • عدس دیم تأثیر محلول پاشی عناصر آهن، روی و کلسیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی بر عملکرد عدس دیم [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 64-78]
 • عصاره آبی امکان سنجی کاربرد عصاره علف هرز تلخه (Acroptilon repens) به‌عنوان علف‌کش زیستی جهت کنترل برخی از علف‌های هرز گندم و سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 40-57]
 • علف‌کش بررسی کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز بر رشد علف هرز و خصوصیات رشدی نخود در تاریخ های مختلف کاشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • علف‌کش بررسی میزان کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز بر برخی صفات زراعی نخود در تاریخ های مختلف کاشت [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 103-115]
 • علف‌کش ارزیابی کارایی برخی علفکش ها بر خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 60-78]
 • علف‌های هرز بررسی کاربرد اسانس، عصاره آللوپاتیک درمنه (Artemisia sieberi) و نانو کلات چهار عنصر بر افزایش توان رقابتی گندم با علف‌های هرز [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 40-64]
 • علف‌های هرز اثر آفتاب دهی خاک بر ویژگی های خاک و وزن خشک علف‌های هرز در منطقه استهبان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 1-13]
 • علف‌های هرز ارزیابی کارایی برخی علفکش ها بر خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 60-78]
 • علف‌هرز بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص رقابت برخی ژنوتیپ‌های لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با علف‌های‌هرز [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 58-71]
 • علف‌هرز بررسی کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز بر رشد علف هرز و خصوصیات رشدی نخود در تاریخ های مختلف کاشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • علف‌هرز بررسی میزان کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز بر برخی صفات زراعی نخود در تاریخ های مختلف کاشت [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 103-115]
 • علوفه خشک بررسی مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژنه و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کمی و کیفی جو دو منظوره [(مقالات آماده انتشار)]
 • علوفه خشک بررسی مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژنه و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کمی و کیفی جو دو منظوره [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 1-13]
 • عملکرد تاثیر محلول پاشی غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو در شرایط دیم [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد تأثیر محلول پاشی غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو در شرایط دیم [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 25-40]
 • عملکرد مقایسه کاربرد کود دامی، کود زیستی و محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شهرستان خرم آباد [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد مقایسه کاربرد کود دامی، کود زیستی و محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شهرستان خرم آباد [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 13-27]
 • عملکرد بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص رقابت برخی ژنوتیپ‌های لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با علف‌های‌هرز [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 58-71]
 • عملکرد بررسی کاربرد اسانس، عصاره آللوپاتیک درمنه (Artemisia sieberi) و نانو کلات چهار عنصر بر افزایش توان رقابتی گندم با علف‌های هرز [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 40-64]
 • عملکرد اثر تقسیط، نحوه مصرف و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و رشد لوبیای محلی گیلان (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 40-59]
 • عملکرد بررسی تاثیر مقادیر متفاوت کود دامی و سوپرجاذب بر ویژگی های رشدی و عملکردی گیاه ماش تحت شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 60-73]
 • عملکرد بررسی روش کنترل شیمیایی وکاهش مصرف دز علف‌کش‌های ریم سولفورون و سولفوسولفورون در مزرعه سیب زمینی(Solanum tuberosum) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 62-76]
 • عملکرد اسانس واکنش شاخص های زراعی و عملکرد کمی و کیفی رازیانه (Foeniculum vulgare) به کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی فسفره [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • عملکرد بیولوژیک بررسی پایداری صفات مورفولوژیکی و عملکردی هیبریدهای ذرت تحت تأثیر کاربرد روشهای مختلف آبیاری در سه سال متوالی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 16-41]
 • عملکرد دانه اثرات دور آبیاری و کاربرد سلنیم بر صفات زراعی ذرت دانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد دانه تأثیر محلول پاشی عناصر آهن، روی و کلسیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی بر عملکرد عدس دیم [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد دانه تاثیر مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی فسفاته و نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد دانه تأثیر مصرف توأم کودهای شیمیایی و زیستی فسفاته و نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 41-52]
 • عملکرد دانه اثرات دور آبیاری و کاربرد سلنیم بر صفات زراعی ذرت دانه ای [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 53-63]
 • عملکرد دانه تأثیر محلول پاشی عناصر آهن، روی و کلسیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی بر عملکرد عدس دیم [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 64-78]
 • عملکرد دانه مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ای (Zea mays L.) در الگوهای مختلف کاشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد دانه بررسی کارایی آبیاری تکمیلی و مقادیر متفاوت کود نیتروژن در افزایش عملکرد ارقام مختلف گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد دانه ارزیابی پاسخ لاینها و ارقام امیدبخش گلرنگ به رژیم های مختلف دمائی در شرایط دیم مناطق سرد کردستان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • عملکرد دانه بررسی کارایی آبیاری تکمیلی و مقادیر متفاوت کود نیتروژن در افزایش عملکرد ارقام مختلف گندم [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 28-41]
 • عملکرد دانه مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ای (Zea mays L.) در الگوهای مختلف کاشت [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 76-89]
 • عملکرد دانه تأثیر کاربرد عناصر ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد کلزا تحت رژیم های مختلف آبیاری در منطقه بوئین زهرا [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 17-27]
 • عملکرد دانه بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شهرستان البرز [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 28-39]
 • عملکرد دانه اثر محلول پاشی کود هیومکس بر ارتفاع، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی سه رقم جو دیم در منطقه خرم آباد [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد دانه اثر محلول پاشی کود هیومکس بر ارتفاع، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی سه رقم جو دیم در منطقه خرم آباد [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 50-70]
 • عملکرد دانه واکنش شاخص های زراعی و عملکرد کمی و کیفی رازیانه (Foeniculum vulgare) به کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی فسفره [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • عملکرد دانه تأثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد دانه بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) رقم میهن تحت تأثیر محلول-پاشی هیومیک اسید [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 79-96]
 • عملکرد دانه تأثیر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد دانه تأثیر محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • عملکرد دانه تاثیر دو گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی سه رقم گندم آبی در منطقه خرم‌آباد [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 1-22]
 • عملکرد دانه تأثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 23-39]
 • عملکرد دانه اثر محلول‌پاشی کود کامل آگروتین بر برخی صفات رویشی و زایشی ارقام برنج در منطقه خرم‌آباد [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 64-81]
 • عملکرد دانه بررسی تأثیرات کود زیستی نیتروکسین و سوپرنیتروپلاس بر صفات مورفولوژی و عملکرد دانه ذرت هیبرید ماکسیما و 704 [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 82-96]
 • عملکرد دانه پاسخ عملکردی و اجزای عملکردی ارقام گندم سرداری، آزاد و قابوس به محلول پاشی کامل در شرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 16-28]
 • عملکرد دانه بررسی پایداری صفات مورفولوژیکی و عملکردی هیبریدهای ذرت تحت تأثیر کاربرد روشهای مختلف آبیاری در سه سال متوالی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 16-41]
 • عملکرد دانه بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دو رقم ماش در کشت دوم در منطقه قزوین [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 42-59]
 • عملکرد روغن دانه تأثیر محلول‌پاشی روی، بر و منگنز بر عملکرد گلرنگ در شرایط مختلف رطوبتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد روغن دانه تأثیر محلول‌پاشی روی، بر و منگنز بر عملکرد گلرنگ در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 14-24]
 • عناصر غذایی بررسی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و تلقیح قارچ میکوریزی بر روی شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در شرایط تنش خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عناصر غذایی بررسی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و تلقیح قارچ میکوریزی بر روی شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 57-75]
 • عناصر غذایی بررسی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و تلقیح قارچ میکوریزی بر روی شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در شرایط تنش خشکی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 16-36]

ف

 • فیزیولوژی بررسی کارایی محلول پاشی متانول بر صفات کیفی و فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط آبیاری تکمیلی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 1-16]
 • فیزیولوژی بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر برخی خصوصیات مورفوژیک و فیزیولوژیک گیاه پروانش (Catharanthus roseus) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 28-39]
 • فیزیولوژیکی ارزیابی کاربرد اسید سالیسلیک بر برخی صفات دو رقم گیاه توت فرنگی(کوئین الیزا و پاروس) در شرایط شوری [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 40-63]
 • فیزیولوژیکی ارزیابی تاثیرتیمار اسید سالیسیلیک و کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه گل گاوزبان(Borago officinalis L.) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 29-47]
 • فیزیولوژیکی بررسی برخی صفات گیاه دارویی گل گاوزبان(Borago officinalis L.) در تیمار اسید سالیسلیک و کودهای بیولوژیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیزیولوژیکی ارزیابی کاربرد متیل جاسمونات در برخی صفات دو رقم گیاه توت فرنگی(کوئین الیزا و پاروس) در شرایط شوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • فسفاته بارور-2 اثر تیمارهای مختلف کودهای زیستی بر روی‌خصوصیات مرفولوژیکی گیاه‌دارویی‌گشنیز (.Coriandrun sativom L) تحت تاثیر تنش خشکی‌ در خرم‌آباد [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 72-86]

ق

 • قارچ میکوریزا تاثیر دو گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی سه رقم گندم آبی در منطقه خرم‌آباد [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 1-22]

ک

 • کاپیتول بررسی تأثیر کاربرد منابع کود نیتروژن و کود سولفات روی بر عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 48-68]
 • کارایی علف‌کش بررسی روش کنترل شیمیایی وکاهش مصرف دز علف‌کش‌های ریم سولفورون و سولفوسولفورون در مزرعه سیب زمینی(Solanum tuberosum) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 62-76]
 • کاربرد خاکی اثر تقسیط، نحوه مصرف و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و رشد لوبیای محلی گیلان (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 40-59]
 • کدوی تخم کاغذی تأثیر کود دامی و میکوریزا بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد کدوی تخم کاغذی در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 71-85]
 • کشاورزی پایدار بررسی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و تلقیح قارچ میکوریزی بر روی شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در شرایط تنش خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشاورزی پایدار بررسی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و تلقیح قارچ میکوریزی بر روی شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 57-75]
 • کشاورزی پایدار بررسی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و تلقیح قارچ میکوریزی بر روی شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در شرایط تنش خشکی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 16-36]
 • کشت انتظاری ارزیابی پاسخ لاینها و ارقام امیدبخش گلرنگ به رژیم های مختلف دمائی در شرایط دیم مناطق سرد کردستان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • کشت زمستانه بررسی کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز بر رشد علف هرز و خصوصیات رشدی نخود در تاریخ های مختلف کاشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشت زمستانه بررسی میزان کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز بر برخی صفات زراعی نخود در تاریخ های مختلف کاشت [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 103-115]
 • کشت مخلوط تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی کشت مخلوط ذرت و خلر [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 90-105]
 • کشت مستقیم تأثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشت مستقیم تأثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 23-39]
 • کیفیت بررسی اثر تنش خشکی و کود فسفات بارور-2 بر برخی صفات کیفی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در کشت آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلید واژه ها: علف های هرز بررسی کارایی علف کشها در مدیریت علف های هرز ارقام ذرت دانه ای [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 97-114]
 • کلرید سدیم اثر دما، تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی بذور ده گیاهان دارویی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 14-39]
 • کلزا تأثیر کاربرد عناصر ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد کلزا تحت رژیم های مختلف آبیاری در منطقه بوئین زهرا [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 17-27]
 • کلزا تأثیر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلزا تأثیر محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • کم آبی بررسی اثر تنش خشکی و کود فسفات بارور-2 بر برخی صفات کیفی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در کشت آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کم آبی بررسی اثر تنش خشکی و کود فسفات بارور-2 بر برخی صفات کیفی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در کشت آبی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]
 • کم آبیاری تأثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • کم آبیاری تأثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 23-39]
 • کمیت اثرات کود زیستی و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 74-86]
 • کود آلی اثر محلول پاشی کود هیومکس بر ارتفاع، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی سه رقم جو دیم در منطقه خرم آباد [(مقالات آماده انتشار)]
 • کود آلی اثر محلول پاشی کود هیومکس بر ارتفاع، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی سه رقم جو دیم در منطقه خرم آباد [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 50-70]
 • کود بیولوژیک بررسی تأثیر کود بیولوژیکی ورمی‌کمپوست و ورمی واش بر روی برخی از صفات رویشی و زایشی گیاه شمعدانی (Pelargonium peltatum) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 60-83]
 • کود دامی بررسی تاثیر مقادیر متفاوت کود دامی و سوپرجاذب بر ویژگی های رشدی و عملکردی گیاه ماش تحت شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 60-73]
 • کود دامی تأثیر کود دامی و میکوریزا بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد کدوی تخم کاغذی در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 71-85]
 • کود دامی بررسی تأثیر کاربرد منابع کود نیتروژن و کود سولفات روی بر عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 48-68]
 • کود دامی بررسی کاربرد سیستم های مختلف تغذیه ای ازته (آلی، شیمیایی و تلفیقی) و کود زیستی بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه آفتابگردان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 69-80]
 • کود زیستی تاثیر مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی فسفاته و نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • کود زیستی بررسی مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژنه و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کمی و کیفی جو دو منظوره [(مقالات آماده انتشار)]
 • کود زیستی بررسی مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژنه و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کمی و کیفی جو دو منظوره [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 1-13]
 • کود زیستی تأثیر مصرف توأم کودهای شیمیایی و زیستی فسفاته و نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 41-52]
 • کود زیستی مقایسه کاربرد کود دامی، کود زیستی و محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شهرستان خرم آباد [(مقالات آماده انتشار)]
 • کود زیستی مقایسه کاربرد کود دامی، کود زیستی و محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شهرستان خرم آباد [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 13-27]
 • کود زیستی تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی کشت مخلوط ذرت و خلر [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 90-105]
 • کود زیستی بررسی اثر تنش خشکی و کود فسفات بارور-2 بر برخی صفات کیفی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در کشت آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کود زیستی اثرات کود زیستی و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 74-86]
 • کود زیستی بررسی اثر تنش خشکی و کود فسفات بارور-2 بر برخی صفات کیفی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در کشت آبی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]
 • کود شیمیایی تاثیر مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی فسفاته و نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • کود شیمیایی تأثیر مصرف توأم کودهای شیمیایی و زیستی فسفاته و نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 41-52]
 • کود فسفر واکنش شاخص های زراعی و عملکرد کمی و کیفی رازیانه (Foeniculum vulgare) به کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی فسفره [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • کود کامل آگروتین اثر محلول‌پاشی کود کامل آگروتین بر برخی صفات رویشی و زایشی ارقام برنج در منطقه خرم‌آباد [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 64-81]
 • کود هیومکس اثر محلول پاشی کود هیومکس بر ارتفاع، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی سه رقم جو دیم در منطقه خرم آباد [(مقالات آماده انتشار)]
 • کود هیومکس اثر محلول پاشی کود هیومکس بر ارتفاع، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی سه رقم جو دیم در منطقه خرم آباد [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 50-70]
 • کوئین الیزا ارزیابی کاربرد متیل جاسمونات در برخی صفات دو رقم گیاه توت فرنگی(کوئین الیزا و پاروس) در شرایط شوری [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گیاهان دارویی اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی به عنوان بازدارنده‏های جوانه‏زنی بر بذور یونجه و اسپرس به منظور بذرکاری پاییزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گیاهان دارویی اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی به عنوان بازدارنده‏های جوانه‏زنی بر بذور یونجه و اسپرس به منظور بذرکاری پاییزه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 42-56]
 • گیاهان مرتعی اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی به عنوان بازدارنده‏های جوانه‏زنی بر بذور یونجه و اسپرس به منظور بذرکاری پاییزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گیاهان مرتعی اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی به عنوان بازدارنده‏های جوانه‏زنی بر بذور یونجه و اسپرس به منظور بذرکاری پاییزه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 42-56]
 • گیاه داروئی بررسی اثر تنش خشکی و کود فسفات بارور-2 بر برخی صفات کیفی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در کشت آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گیاه داروئی بررسی اثر تنش خشکی و کود فسفات بارور-2 بر برخی صفات کیفی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در کشت آبی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]
 • گاوپنبه امکان سنجی کاربرد عصاره علف هرز تلخه (Acroptilon repens) به‌عنوان علف‌کش زیستی جهت کنترل برخی از علف‌های هرز گندم و سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 40-57]
 • گشنیز اثر تیمارهای مختلف کودهای زیستی بر روی‌خصوصیات مرفولوژیکی گیاه‌دارویی‌گشنیز (.Coriandrun sativom L) تحت تاثیر تنش خشکی‌ در خرم‌آباد [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 72-86]
 • گشنیز اثرات کود زیستی و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 74-86]
 • گشنیز اثر تنش خشکی واسید هیومیک بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L) در شرایط آب و هوایی خرم آباد [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 1-19]
 • گلدهی بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی و تنش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا چیتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]
 • گلرنگ تأثیر محلول‌پاشی روی، بر و منگنز بر عملکرد گلرنگ در شرایط مختلف رطوبتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلرنگ تأثیر محلول‌پاشی روی، بر و منگنز بر عملکرد گلرنگ در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 14-24]
 • گلرنگ ارزیابی پاسخ لاینها و ارقام امیدبخش گلرنگ به رژیم های مختلف دمائی در شرایط دیم مناطق سرد کردستان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • گلرنگ بررسی کارایی محلول پاشی متانول بر صفات کیفی و فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط آبیاری تکمیلی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 1-16]
 • گل گاوزبان ارزیابی تاثیرتیمار اسید سالیسیلیک و کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه گل گاوزبان(Borago officinalis L.) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 29-47]
 • گل گاوزبان بررسی برخی صفات گیاه دارویی گل گاوزبان(Borago officinalis L.) در تیمار اسید سالیسلیک و کودهای بیولوژیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • گندم تاثیر مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی فسفاته و نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • گندم تأثیر مصرف توأم کودهای شیمیایی و زیستی فسفاته و نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 41-52]
 • گندم بررسی کارایی آبیاری تکمیلی و مقادیر متفاوت کود نیتروژن در افزایش عملکرد ارقام مختلف گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • گندم مقایسه کاربرد کود دامی، کود زیستی و محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شهرستان خرم آباد [(مقالات آماده انتشار)]
 • گندم مقایسه کاربرد کود دامی، کود زیستی و محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شهرستان خرم آباد [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 13-27]
 • گندم بررسی کارایی آبیاری تکمیلی و مقادیر متفاوت کود نیتروژن در افزایش عملکرد ارقام مختلف گندم [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 28-41]
 • گندم امکان سنجی کاربرد عصاره علف هرز تلخه (Acroptilon repens) به‌عنوان علف‌کش زیستی جهت کنترل برخی از علف‌های هرز گندم و سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 40-57]
 • گندم تأثیر محلولپاشی عناصر ریز مغذی آهن، مس و روی و زمانهای محلولپاشی بر عملکرد گندم [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 87-102]
 • گندم بررسی و ارزیابی مدل آکواکراپ در برآورد عملکرد گندم در مدیریت های مختلف حاصلخیزی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 41-61]
 • گندم بررسی تاثیر سطوح مختلف کمپوست شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان رقم چمران تحت تنش شوری [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 30-43]
 • گندم بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) رقم میهن تحت تأثیر محلول-پاشی هیومیک اسید [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 79-96]
 • گندم تاثیر دو گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی سه رقم گندم آبی در منطقه خرم‌آباد [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 1-22]
 • گندم پاسخ عملکردی و اجزای عملکردی ارقام گندم سرداری، آزاد و قابوس به محلول پاشی کامل در شرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 16-28]

ل

 • لوبیا بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص رقابت برخی ژنوتیپ‌های لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با علف‌های‌هرز [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 58-71]
 • لوبیا اثر تقسیط، نحوه مصرف و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و رشد لوبیای محلی گیلان (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 40-59]
 • لوبیا چیتی بررسی تأثیر محلول پاشی روی و منگنز بر صفات رشدی ارقام لوبیا چیتی در شرایط تنش آبیاری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • لوبیا چشم بلبلی تاثیر مقادیر مختلف سوپر جاذب و سولفات پتاسیم بر دینامیک رشد و مولفه‌های تولیدی لوبیا چشم بلبلی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 1-27]
 • لوبیا قرمز اثر تلقیح با گونه‌های میکوریزا و ازتوباکتر کروکوکوم بر مراحل فنولوژی و عملکرد دانه ژنوتیپ‌های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • لوبیا قرمز اثر تلقیح با گونه‌های میکوریزا و ازتوباکتر کروکوکوم بر مراحل فنولوژی و عملکرد دانه ژنوتیپ‌های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 13-29]

م

 • ماده آلی مقایسه کاربرد کود دامی، کود زیستی و محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شهرستان خرم آباد [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 13-27]
 • ماش بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ماش تحت تاثیر محلول پاشی کود هیومیک اسید آهن و سالیسیلیک اسید [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 106-121]
 • ماش بررسی تاثیر مقادیر متفاوت کود دامی و سوپرجاذب بر ویژگی های رشدی و عملکردی گیاه ماش تحت شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 60-73]
 • ماش بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دو رقم ماش در کشت دوم در منطقه قزوین [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 42-59]
 • متری‌بیوزین بررسی کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز بر رشد علف هرز و خصوصیات رشدی نخود در تاریخ های مختلف کاشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • متری‌بیوزین بررسی میزان کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز بر برخی صفات زراعی نخود در تاریخ های مختلف کاشت [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 103-115]
 • متیل جاسمونات ارزیابی کاربرد متیل جاسمونات در برخی صفات دو رقم گیاه توت فرنگی(کوئین الیزا و پاروس) در شرایط شوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • محیط زیست بررسی تاثیر سطوح مختلف کمپوست شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان رقم چمران تحت تنش شوری [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 30-43]
 • محلولپاشی تأثیر محلولپاشی عناصر ریز مغذی آهن، مس و روی و زمانهای محلولپاشی بر عملکرد گندم [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 87-102]
 • محلول پاشی تأثیر محلول‌پاشی روی، بر و منگنز بر عملکرد گلرنگ در شرایط مختلف رطوبتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محلول پاشی تأثیر محلول‌پاشی روی، بر و منگنز بر عملکرد گلرنگ در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 14-24]
 • محلول پاشی اثر تنش خشکی واسید هیومیک بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L) در شرایط آب و هوایی خرم آباد [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 1-19]
 • محلول‌پاشی تأثیر کاربرد عناصر ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد کلزا تحت رژیم های مختلف آبیاری در منطقه بوئین زهرا [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 17-27]
 • محلول‌پاشی اثر تقسیط، نحوه مصرف و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و رشد لوبیای محلی گیلان (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 40-59]
 • محلول‌پاشی تأثیر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • محلول‌پاشی تأثیر محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • محلول‌پاشی اثر محلول‌پاشی کود کامل آگروتین بر برخی صفات رویشی و زایشی ارقام برنج در منطقه خرم‌آباد [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 64-81]
 • محلول پاشی روی تأثیر محلول پاشی عناصر آهن، روی و کلسیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی بر عملکرد عدس دیم [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 64-78]
 • محلول‌پاشی روی تأثیر محلول پاشی عناصر آهن، روی و کلسیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی بر عملکرد عدس دیم [(مقالات آماده انتشار)]
 • محلول‌پاشی کود کامل پاسخ عملکردی و اجزای عملکردی ارقام گندم سرداری، آزاد و قابوس به محلول پاشی کامل در شرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 16-28]
 • محلول پاشی متانول بررسی کارایی محلول پاشی متانول بر صفات کیفی و فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط آبیاری تکمیلی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 1-16]
 • مدیریت تغذیه ای بررسی و ارزیابی مدل آکواکراپ در برآورد عملکرد گندم در مدیریت های مختلف حاصلخیزی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 41-61]
 • مدل گیاهی بررسی و ارزیابی مدل آکواکراپ در برآورد عملکرد گندم در مدیریت های مختلف حاصلخیزی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 41-61]
 • مرفولوژیکی ارزیابی کاربرد اسید سالیسلیک بر برخی صفات دو رقم گیاه توت فرنگی(کوئین الیزا و پاروس) در شرایط شوری [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 40-63]
 • مرفولوژیکی ارزیابی تاثیرتیمار اسید سالیسیلیک و کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه گل گاوزبان(Borago officinalis L.) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 29-47]
 • میزان کلروفیل ‏ اثر کمپوست و قارچ میکوریزا بر خصوصیات رشدی چمن (گونه چچم) ‏‏(‏‎ Lolium perenne L‏)‏ [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 20-40]
 • میکوریزا بررسی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و تلقیح قارچ میکوریزی بر روی شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در شرایط تنش خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • میکوریزا بررسی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و تلقیح قارچ میکوریزی بر روی شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 57-75]
 • میکوریزا بررسی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و تلقیح قارچ میکوریزی بر روی شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در شرایط تنش خشکی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 16-36]
 • میکوریزا واکنش شاخص های زراعی و عملکرد کمی و کیفی رازیانه (Foeniculum vulgare) به کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی فسفره [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • میکوریزا تأثیر کود دامی و میکوریزا بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد کدوی تخم کاغذی در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 71-85]
 • منگنز بررسی تأثیر محلول پاشی روی و منگنز بر صفات رشدی ارقام لوبیا چیتی در شرایط تنش آبیاری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • منگنز بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی و تنش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا چیتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]
 • مواد بازدارنده اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی به عنوان بازدارنده‏های جوانه‏زنی بر بذور یونجه و اسپرس به منظور بذرکاری پاییزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مواد بازدارنده اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی به عنوان بازدارنده‏های جوانه‏زنی بر بذور یونجه و اسپرس به منظور بذرکاری پاییزه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 42-56]
 • مولفه های تولید تاثیر مقادیر مختلف سوپر جاذب و سولفات پتاسیم بر دینامیک رشد و مولفه‌های تولیدی لوبیا چشم بلبلی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 1-27]

ن

 • نانو کلات بررسی کاربرد اسانس، عصاره آللوپاتیک درمنه (Artemisia sieberi) و نانو کلات چهار عنصر بر افزایش توان رقابتی گندم با علف‌های هرز [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 40-64]
 • نیترات کلسیم بررسی تاثیر کلسیم در بهبود اثرات سوء ناشی از شوری ورمی‌کمپوست در تولید نشاء خیار (Cucumis Sativus). [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 80-89]
 • نیتروژن بررسی مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژنه و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کمی و کیفی جو دو منظوره [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیتروژن بررسی مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژنه و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کمی و کیفی جو دو منظوره [دوره 8، شماره 5، 1395، صفحه 1-13]
 • نیتروژن بررسی کارایی آبیاری تکمیلی و مقادیر متفاوت کود نیتروژن در افزایش عملکرد ارقام مختلف گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیتروژن بررسی کارایی آبیاری تکمیلی و مقادیر متفاوت کود نیتروژن در افزایش عملکرد ارقام مختلف گندم [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 28-41]
 • نیتروژن بررسی کاربرد سیستم های مختلف تغذیه ای ازته (آلی، شیمیایی و تلفیقی) و کود زیستی بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه آفتابگردان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 69-80]
 • نیتروکسین بررسی تأثیرات کود زیستی نیتروکسین و سوپرنیتروپلاس بر صفات مورفولوژی و عملکرد دانه ذرت هیبرید ماکسیما و 704 [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 82-96]
 • نخود بررسی کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز بر رشد علف هرز و خصوصیات رشدی نخود در تاریخ های مختلف کاشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • نخود بررسی میزان کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز بر برخی صفات زراعی نخود در تاریخ های مختلف کاشت [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 103-115]

و

 • وابستگی میکوریزایی اثر تلقیح با گونه‌های میکوریزا و ازتوباکتر کروکوکوم بر مراحل فنولوژی و عملکرد دانه ژنوتیپ‌های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • وابستگی میکوریزایی اثر تلقیح با گونه‌های میکوریزا و ازتوباکتر کروکوکوم بر مراحل فنولوژی و عملکرد دانه ژنوتیپ‌های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 13-29]
 • ورمی کمپوست ارزیابی تاثیرتیمار اسید سالیسیلیک و کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه گل گاوزبان(Borago officinalis L.) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 29-47]
 • ورمی کمپوست بررسی برخی صفات گیاه دارویی گل گاوزبان(Borago officinalis L.) در تیمار اسید سالیسلیک و کودهای بیولوژیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • ورمی‌کمپوست بررسی تأثیر کود بیولوژیکی ورمی‌کمپوست و ورمی واش بر روی برخی از صفات رویشی و زایشی گیاه شمعدانی (Pelargonium peltatum) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 60-83]
 • ورمی واش بررسی تأثیر کود بیولوژیکی ورمی‌کمپوست و ورمی واش بر روی برخی از صفات رویشی و زایشی گیاه شمعدانی (Pelargonium peltatum) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 60-83]
 • وزن تر ‏ اثر کمپوست و قارچ میکوریزا بر خصوصیات رشدی چمن (گونه چچم) ‏‏(‏‎ Lolium perenne L‏)‏ [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 20-40]
 • وزن خشک اثر آفتاب دهی خاک بر ویژگی های خاک و وزن خشک علف‌های هرز در منطقه استهبان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 1-13]
 • وزن هزار دانه مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ای (Zea mays L.) در الگوهای مختلف کاشت [(مقالات آماده انتشار)]
 • وزن هزار دانه مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ای (Zea mays L.) در الگوهای مختلف کاشت [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 76-89]

ه

 • همیشه بهار بررسی تأثیر کاربرد منابع کود نیتروژن و کود سولفات روی بر عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 48-68]
 • هورمون بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ماش تحت تاثیر محلول پاشی کود هیومیک اسید آهن و سالیسیلیک اسید [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 106-121]
 • هیومیک اسید بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) رقم میهن تحت تأثیر محلول-پاشی هیومیک اسید [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 79-96]
 • هیومیک اسید آهن بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ماش تحت تاثیر محلول پاشی کود هیومیک اسید آهن و سالیسیلیک اسید [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 106-121]